ERMITES (revista núm. 21)


Editorial

En proppassades dates, l'Assemblea General de La Riuada va reestructurar la Junta Directiva amb el canvi de carrees: president, vicepresident, secretari i vocals. També va acordar continuar amb I'edició de la revista la Riuada mantenint, basicament, el mateix formal amb petites variacions. En aquest número 21, el tema monografic triat ha estat el de les ermites de Móra d'Ebre. Si Castella rep el seu nom per la gran quantitat de castells que es van bastir al seu territori a I'edat mitjana, el nostre país ben bé hagués pogut ten ir un nom diferent per la gran quantitat d'ermites que durant tots els temps la religiositat del nostre poble va construir, sempre prop de les nostres viles i ciutats.

A la Ribera d'Ebre, el nombre d' ermites es podio haver apropat a la vintena en les epoques de mejor puixança; i si ens fixem, al nostre poble, abans de la partició en les Mores, n'hi havia sis i algunes capelles a I'interior del poble, en edificis nobles: Sant Jeroni, Santa Madrona, Santa Magdalena la Vello, Santa Magdalena la Nova, el Calvari, Sant Pau... Si pensem en aquest fet, no hem d' arribar més que a la conc/usió que la religiositat deis nostres vilatans era suprema. I no oblidem que molts deis actes (diades i romeries) que comporlaven aquestes manifestacions arquitectoniques encara estan presents al calendari festiu de la nostra ciutat. Que sigui aquest número de la Riuada un recorregut per les ermites, presents i passades, de Móra d'Ebre.

Sumari


Ermites


• LES ERMITES DE SANTA MAGDALENA DE DALT I SANTA MAGDALENA DE BAIX. LLOCS DE CULTE I DEVOCIÓ DEL S MORENCS DURANT SEGLES
Joan Launes i Joan Josep Duran

• L'ERMITA DE SANT JERONI AL SEGLE XIX
Artur Col i Miró

• ERMITA DEL CALVARI
Ramon Calanda i Alfonso

• D'ERMITES I TOPONIMS: ELS HAGIOTOPONIMS A MÓRA
Maite Col Ardévol

• SANT JERONI, UNA BREU APROXIMACIÓ
Montse Borras

• SANT JERONI SENSE VOSALTRES NO SERIA IGUAL
Mn. Soriano
• CARACTERÍSTIQUES HIDROGEOQUÍMIQUES DE LA FONT DE SANT JERONI
Daniel Monfort i Climent

• EL RANXO DE SANT JERONI
Andreu Carranza Font

Trau i gàbia

• PER LA PAU.
HISTORIA BREU DE LA VIDA D'UN DE LA LLEVA DEL BIBERÓ (1941)
Francesc Garcia i Grau

• PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DE POEMES ESQUlTXOS, DE JOAN ESTIVILL

• ESQUlTXOS, DE JOAN ESTIVILL I BARGALLÓ
Jordi Tiñena

Som així

• CLUB TENNIS MÓRA D'EBRE

De Berrús a Barrufemes 


• HISTORIA I PRESENT AL VOLTANT D'UN RIU
Montse Borras

"Era de noche y sin embargo llovía..."

• LA FOTO NOSTÀLGICA

• UN RACÓ DE MÓRA