ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL 2 (revista núm. 20)


Editorial

En el número 18 vam començar una serie de monogrófics dedicats a l' activitat industrial a la nostra vila de Móra d'Ebre. En el número que ara presentem volem donar continurtat al tema, tractant sobre les activitats de caire industrial de la part més propera de la historia moren ea, encara que ha de quedar ben entes que tot és una aproximació, no exhaustiva, i que per diversos motius s'han hagut de seleccionar i deixar aparcades algunes indúsfries, no per aixo menys importants. Queda el comí obert a darreres investigacions i a les aportacions d'investigadors que vulguin i puguin ampliar i completar aquest molt extens tema.


Hem arribar al número 20 de la segona epoca de La Riuada i ha arribar el moment de fer una reflexió per a veure allo que hem assolit amb aquesta publicació i el comí futura seguir. En la ment de tot l' equip de redacció esta la necessitat de donar un canvi a la publicació i també de continuar editantla, pero cercant una nova vio que aporti una actualització i modernització de la revista. Cal recordar que La Riuada no és més quel'esforç d'un grup molt petit de persones no professionals del periodisme i, per tant, ens calla cof.laboració de tots els socis de I'associació La Riuada. Volem que aquest editorial serveixi per demanar aquesta participació activa de retes aquel/es persones amants de la cultura i del nostre roble. La Riuada no és solament la Junta Directiva ni el Consell de Redacció, sinó tots els socis tant presents com futurs.

Sumari

• ELS MOLINS DEL RIU SEC
Artur Cot i Miró

• LES BÓVILES
Josep Salé Amal i Joan Launes Villagrasa

• LES FÁBRIQUES DE CIMENT DE MÓRA
Miguel S. Pérez

• LES FÁBRIQUES DE MOSAIC A MÓRA D'EBRE
Maite Cot Ardévol

• INDÚSTRIA I ARTESANIA DE LA FUSTA
Julio Monfort Tena i Joan Launes Villagrasa

• FERRERS I MECÁNICS A MÓRA D'EBRE
Joan A. Martínez

• L' OFICI DE BASTERS I BOTERS A MÓRA D'EBRE
Maite Col Ardévol

• CISTELLERS I CANYISSERS
Montse Borras

• MORA PIEL
Ramon Calanda i Alfonso

• AUCA COMERCIAL DE MÓRA

La cultura dia a dia

• CRÓNICA DE L' ACTIVITAT CULTURAL
Joan Launes i Villagrasa

Trau i gàbia

• ANJUB
Maria-Antonia Oliver

• L' ACCÉS A LA DOCUMENTACIÓ DE CARÁCTER NOMINATIU DE BENEFICIENCIA I SANITAT DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Eugeni Perea Sillón

• MARTÍ ROURET:MESTRE, REPUBLICÁ I CATALÁ

Som així

• L' AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA LA PICOSSA

De Berrús a Barrufemes

• PARATGES I PAISATGES
Montse Borras

"Era de noche y sin embargo llovía..."

• LA FOTO NOSTÀLGICA

• UN RACÓ DE MÓRA