L'ENSENYAMENT A MÓRA 1939-1998 (revista núm. 13)


Editorial

La gran vastitud del tema de l' ensenyament a Móra d'Ebre va obligar que el monogràfic que hi vam dedicar al número 10 de La Riuada es tanques en un moment en que al nostre país començava un deIs períodes mes negres de la seva história: la guerra de 1936 al 1939. 1, com ia anunciavem en el seu moment, tancarem ara alló que resta obert. Així doncs, en aquest número hem investigat i esait sobre el període de l' ensenyament que abasta des d' aquell moment fins a l'actual.

D'altra banda, és aquest un període en que l' ensenyament assoleix la maioria d' edat; un període en el qual es passa d'un ensenyament artesano/, subdesenvolupat, a un ensenyament que es pot situar en condicions d'igualtat amb la majoria deIs paisos avançats.


Un període on, després d'una epoca de fort centralisme i control de l'Estat i l'Església sobre l' educació, es van començar a abrir finestres per on començaren a entrar aires nous i renovadors a l' ambit educacional. El pIa de 1957, la llei Villar Palasí (EGB) i, amb l' obertura democratice del país, la Reforma Educativa que culminara amb la LOGSE.

A Móra, l' ensenyament públic -Col.legi L/uís Viñas i posteriorment Institut Julio Antonio-- han compartít tasca i espai amb el privat-Col.legi Sta. Teresa, academies La Cultural i Almi-, tractant de preparar les successives generacions de morencs per a la seva integració en la societat i sobretot preparant-Ios per a viure una vida digna i enriquidora.

Sumari

L'ensenyament a Móra (1939-1998)

• A MODE D'INTRODUCCIÓ
Ester Arpal

• L'ENSENYAMENT PÚBLIC A MÓRA D'EBRE
1. L'ENSENYAMENT PRIMARI (1939-1970)
Josep Salé Amal i Julio Monfort Tena

• 2. L'ENSENYAMENT PRIMARI (1970-1998) DE L'EGB A LA LOGSE
Miguel S. Pérez

• 3. L'EDIFICI DEL COL.LEGI LLUÍS VIÑAS VIÑOLAS
Miguel S. Pérez

• 4. L'ENSENYAMENT SECUNDARI L'INSTITUT D'ENSENYAMENT SECUNDARI JULIO ANTONIO
Josep Solé, Joan S. Ventura i Joan Launes

• 5. L'EDIFICI DE L'IES JULIO ANTONIO
Joan A. Martínez

• L'ENSENYAMENT PRIVAT A MÓRA D'EBRE
1. EL COL.LEGI SANTA TERESA
Germana Lucía Huerta Huerta

• 2. LES ACADEMIES
Artur Cot

• 3. EL JERONI DE MORAGAS
Sergi Casado

• SITUACIÓ ACTUAL DE L'OFERTA EDUCATIVA A MÓRA D'EBRE
Jordi Duran

• L'ENSENYAMENT DEL FUTUR
Teresa Freixas

• LES APA ALS COL.LEGIS PÚBLICS DE MÓRA D'EBRE
Josep M. París

• VIVÈNCIES DEL PAS PER LES AULES ENTRE ELS ANYS 1936-1947
Manuel Coll Falcó

• L'EDUCACIÓ DELS 5 ALS MEUS 17 ANYS (1943-1956)
Josep M. Solé Poll

• COMENÇAMENTS DEL NOU INSTITUT CURS 1966-67
Manuel Coll Tabener

• L'EDUCACIÓ A LA RIBERA D'EBRE. (PUNT DE VISTA PERSONAL)
Diana Martínez Moreno

La cultura dia a dia

• CRÓNICA DE L' ACTIVITAT CULTURAL
Joan Launes i Villagrasa

Trau i gàbia

• MÓRA D'EBRE. LA REMOR DEL RIU
Joan Perucho

• VISITANTS OCASIONALS FRANCESCA PIÑON: UNA ACTRIU DE TEATRE
Mónica Amorós

Som així

• AMICS DE L'ART

De Berrús a Barrufemes

• UN EXEMPLE D' ARQUITECTURA DEL PAS DE SEGLE A VINEBRE
Montse Borras

"Era de noche y sin embargo llovía..."

• EL GALATXO
Jordi Duran

• LA FOTO NOSTÀLGICA

• un racó de Móra